Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Мовна та мовленнєва компетенція учнів

Мета тренінгу: Ознайомити педагогів з поняттям мовна компетенція та мовленнєва компетенції учнів Поділюсь своїми напрацюваннями.

Зміст тренінгу: компетенція — це засвоєння й усвідомлення мовних норм, що історично склались у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці й адекватне їх застосування в будь-якій людській діяльності у процесі використання певної мови. Мовленнєва компетенція — це вміння адекватно й правильно використовувати мову на практиці (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), послуговуватися при цьому як мовними, так і позамовними (міміка, жести, рухи), інтонаційними засобами виразності мовлення. Мовленнєва компетенція має такі змістові характеристики. Лексична компетенція — це запас слів у межах певного вікового періоду, здатність до адекватного використання лексем, правильне вживання образних виразів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів. Фонетична компетенція — правильна вимова всіх звуків рідної мови, звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, наголос; добре розвинений фонематичний слух, що дає змогу диференціювати фонеми; опанування інтонаційних засобів виразності мовлення (темп, тембр, сила голосу, логічні наголоси тощо). Граматична компетенція — усвідомлене вживання граматичних форм рідної мови згідно із законами та нормами граматики (рід, число, відмінок, клична форма тощо), чуття граматичної форми, наявність корекційних навичок щодо правильності вживання граматичних норм. Діамонологічна компетенція — розуміння зв’язного тексту, вміння відповідати на запитання та звертатися із запитаннями, підтримувати та розпочинати розмову, вести діалог, складати різні розповіді. Комунікативна компетенція — комплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування у конкретних соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування. Функціональна компетенція — використання в спілкуванні усного мовлення і письмових текстів зі спеціальною функціональною метою; уміння спілкуватися. Стилістична компетенція — уміння стилістично забарвлювати мовлення; аналізувати мовний матеріал; створювати власні висловлювання різних типів і жанрів; удосконалювати текст, посилювати в ньому певну стилістичну рису, що сприяє виразності мовлення. Риторична компетенція — уміння будувати доцільне, змістовне, виразне висловлювання. Інтелектуальна компетенція: передбачає здатність учнів працювати з різноманітною інформацією, уміння застосовувати здобуті знання в нестандартних ситуаціях; опановувати прийоми самосійного здобуття нових знань, високий рівень розвитку пізнавальних процесів, уміння працювати за умов пошуку, дослідження. Креативна компетенція — здатність до розв’язання будь-якого навчального завдання творчо, бажання й уміння діяти оригінально, передбачаючи новизну.

Цільова аудиторія: Для вчителів іноземної мови

Взяти участь
on-line
Доступно
Примірник сертифікату для курсу: Мовна та мовленнєва компетенція учнів
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС

15 годин/0.5 ЄКТС

30 годин/1 ЄКТС

Є суб'єктом підвищення кваліфікації
Спікер тренінгу: Азаренко Ірина
Спікер:
Азаренко Ірина
Магістр , філолог , вчитель англійської мови у Приватній школі ’Розум.Умка’ Сертифікований педагог НУШ Сторінка Instagram @irina_azarenko_the_teacher
Умови участі:

Необхідно зареєструватись та сплатити вартість сертифікату, після цього Ви отримаєте посилання на відеозапис з тренінгом та зможете завантажити свій сертифікат у PDF форматі